Early Circle – Πρώιμος Κύκλος

Back to page / Επιστροφή στη σελίδα

2-early-circle
 
 

Early Cycle  

The second work of the «Contrasts» section is the visualization of a poem I wrote when I was a child (2nd Lyceum – 1991-1992). The poem is entitled The Ropes.  

The ropes 

Great is the joy of man 

making a swing 

on two thick ropes 

hanging from a branch of a tree. 

Great is the misfortune of man 

making a swing 

on one thick rope 

hanging from a branch of a tree. 

The work illuminated on one side reveals the shadow of a man swinging while illuminated on the other side the shadow shows a hanged man. To see the second shadow you have to rotate the sculpture 90 degrees. It is worth mentioning at this point that in the shadow of the gallows, under the man there are two flowers coming out of the ground. These flowers were made by mistake. As the silicone I used to place a piece in the project had not yet set, the piece fell off its weight and left two silicone marks on the project auxiliary glass. So I decided to use these marks in the shade and placed two scrolls in order to form the trunk of the flowers. This sculpture, like the whole «Contrasts» section, is made 100% of rubbish, with the exception of the glue (silicone) and the photo of the fetus in the middle of the sculpture.  

In this work, in addition to the contrasts (life and death, joy and misery, one and two) I make a philosophical game in the sense of space-time. How do I play with the four dimensions? The indestructible sculpture has three dimensions (length, width, height) and the perfectly understandable shadow has two dimensions (width, height). So comes a lower information (two dimensions) and makes us understand a higher information (three dimensions). The fourth dimension (time) enters the work in two ways and comes to give us more information. The first way is movement. To go from one state (cradle) to another (hangman), with the movement I have put, a short time passes. So, time has come to work and informs us that these are not two simultaneous situations. The second way in which the dimension of time enters the work is the photography of the fetus. With the fetus I give the concept of pregnancy and birth in the sculpture. The first scene of the swing symbolizes life and the second of the gallows symbolizes death. The order of pregnancy, birth, life and death is a sequel. So I have made time, I place it in space and I make a financial situation of space-time.  

Another level of work is verbal. The title of the project is «Early Cycle». Why; Because the cycle of life, as depicted in the shadows, is closed but before its time. Death is not normal. So the cycle is early. The word «early» refers to time. The «Circle» to space. «Early Cycle» … Spacetime.  

In the same tree, on one side and the other, by the same means, the rope, one rejoices and another is unhappy. The tree and the rope are there. It depends on us how we will use them. 

 

Πρώιμος Κύκλος 

Το δεύτερο έργο της ενότητας «Αντιθέσεις» είναι η οπτικοποίηση ενός ποιήματος που είχα γράψει όταν ήμουν παιδί (Β’ Λυκείου – 1991-1992). Το ποίημα έχει τίτλο τα σκοινιά. 

Τα σκοινιά 

Μεγάλη η χαρά του ανθρώπου 

που κάνει κούνια 

σε δυο χοντρά σκοινιά 

που κρέμονται απ’ το κλαρί ενός δέντρου. 

Μεγάλη η δυστυχία του ανθρώπου 

που κάνει κούνια 

σε ένα χοντρό σκοινί 

που κρέμεται απ’ το κλαρί ενός δέντρου. 

Το έργο φωτιζόμενο από τη μια πλευρά του φανερώνει τη σκιά ενός ανθρώπου που κάνει κούνια ενώ φωτιζόμενο από την άλλη πλευρά του η σκιά δείχνει έναν κρεμασμένο. Για να δει κανείς τη δεύτερη σκιά πρέπει να περιστρέψει το γλυπτό κατά 90 μοίρες. Αξίζει να αναφερθεί σ’ αυτό το σημείο πως της σκιάς της κρεμάλας, κάτω από τον άνθρωπο υπάρχουν δυο λουλούδια που βγαίνουν από το έδαφος. Τα λουλούδια αυτά έγιναν κατά λάθος. Καθώς η σιλικόνη που χρησιμοποίησα, για να τοποθετήσω ένα κομμάτι στο έργο, δεν είχε στερεωποιηθεί ακόμα, το κομμάτι έπεσε από το βάρος του και άφησε δυο σημάδια σιλικόνης στο βοηθητικό τζάμι του έργου. Αποφάσισα λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτά τα σημάδια στη σκιά και τοποθέτησα δύο μεταλλάκια προκειμένου να αποτελούν τον κορμό των λουλουδιών. Το γλυπτό αυτό, όπως και ολόκληρη η ενότητα «Αντιθέσεις», είναι κατασκευασμένο 100% από σκουπίδια, αν εξαιρέσουμε την κόλλα (σιλικόνη) και τη φωτογραφία του εμβρύου που υπάρχει στη μέση του γλυπτού. 

Στο συγκεκριμένο έργο, εκτός από τις αντιθέσεις (ζωή και θάνατος, χαρά και συτυχία, ένα και δύο) κάνω ένα φιλοσοφικό παιχνίδι με την έννοια του χωροχρόνου. Πώς παίζω με τις τέσσερις διαστάσεις; Το ακατάλυπτο γλυπτό έχει τρεις διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και η απόλυτα κατανοητή σκιά δύο διαστάσεις (πλάτος, ύψος). Έρχεται λοιπόν, μια κατώτερη πληροφορία (δύο διαστάσεων ) και μας κάνει κατανοητή μια ανώτερη πληροφορία (τριών διαστάσεων). Η τέταρτη διάσταση (χρόνος) μπαίνει στο έργο με δύο τρόπους κι έρχεται να μας δώσει κι άλλες πληροφορίες. Ο πρώτος τρόπος είναι η κίνηση. Για να πάμε από τη μία κατάσταση (κούνια) στην άλλη (κρεμάλα), με την κίνηση που έχω βάλει, περνάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έχει μπει, λοιπόν, ο χρόνος στο έργο και μας ενημερώνει πως δεν πρόκειται για δύο ταυτόχρονες καταστάσεις. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπαίνει η διάσταση του χρόνου στο έργο είναι η φωτογραφία του εμβρύου. Με το έμβρυο δίνω την έννοια κύησης και της γέννησης στο γλυπτό. Η πρώτη σκηνή της κούνιας συμβολίζει τη ζωή και η δεύτερη της κρεμάλας τον θάνατο. Η σειρά κύηση, γέννηση, ζωή και θάνατος αποτελεί μια χρονική συνέχεια. Έχω φτιάξει λοιπόν το χρόνο, τον τοποθετώ στο χώρο και κάνω μια οικονική κατάσταση χωροχρόνου.  

Ένα άλλο επίπεδο δουλειάς είναι το λεκτικό. Ο τίτλος του έργου είναι «Πρώιμος Κύκλος». Γιατί; Γιατί ο κύκλος της ζωής, όπως απεικονίζεται στις σκιές, έχει κλείσει αλλά πριν την ώρα του. Δεν είναι φυσιολογικός ο θάνατος. Πρώιμος λοιπόν ο κύκλος. Η λέξη «Πρώιμος» αναφέρεται στο χρόνο. Ο «Κύκλος» στο χώρο. «Πρώιμος Κύκλος»… Χωροχρόνος. 

Στο ίδιο δέντρο, από τη μια κι από την άλλη πλευρά του, με το ίδιο μέσο, το σκοινί, κάποιος χάιρεται και κάποιος άλλος δυστυχεί. Το δέντρο και το σκοινί υπάρχουν. Από μας εξαρτάται το πως θα τα χρησιμοποιήσουμε. 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: